void pq\Transaction::savepointAsync()

Asynchronously create a SAVEPOINT within this transaction. See pq\Transaction::savepoint().

Params:

None.

Throws: