void pq\Transaction::exportSnapshotAsync()

Asynchronously export a snapshot for transaction synchronization. See pq\Transaction::exportSnapshot().

Params:

None.

Throws: